Zákládající listina CAPCO

Tato zakládající listina má povahu memoranda o vzájemném porozumění, který signatářům umožňuje prezentovat, obhajovat a prosazovat společné cíle v oblasti tzv. asociačních, nebo také lékařských a vědeckých kongresů a konferencí, jakožto dalších typů znalostních setkání pro odbornou veřejnost, jejichž podstatou je sdílení poznatků, zkušeností a vědomostí prolínajících do výzkumu, vývoje nebo inovací v příslušné vědní disciplíně nebo specializaci. Pro účastníky jsou taková setkání důležitou součástí celoživotního vzdělávání.

Společnosti, jejichž hlavní pracovní náplní je organizace tohoto typu národních i mezinárodních setkání se rozhodly spojit síly a jako členové se společně prezentovat pod názvem: Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů, v anglické mutaci Czech Alliance of Professional Congress Organisers, jednotná zkratka CAPCO. ((dále jen CAPCO nebo aliance)

Předmětem činnosti CAPCO je šíření povědomí o širší společenské potřebě a ekonomické prospěšnosti těchto setkání, zvýšení veřejného zájmu a státní zainteresovanosti na činnosti PCO.

PCO plní roli nezbytného organizačního mezičlánku, přebírají finanční odpovědnost za pořadatelství, ale především jsou iniciátory, koordinátory a tvůrci oficiálních kandidatur (tzv. bidů), kdy pod záštitou měst a orgánů státní správy, usilují společně se zástupci neziskových organizací o hostitelství konkrétního kongresu nebo konference příslušnou destinací. Za tímto účelem vytváří
její pozitivní obraz, s poukazem na vyhovující technickou infrastrukturu místa konání (venue), včetně doprovodných služeb cestovního ruchu (především ubytování a lokace pro pořádání společenských akcí) a propagují i vzdělanostní část kandidatury.

Úspěšná kandidatura naplňuje dle §146 Občanského zákoníku předpoklad veřejné prospěšnosti v tomto rozsahu:

  • minimálně trojnásobný bezprostřední ekonomický přínos kongresů a konferencí pořádaných v ČR (ve srovnání s vlastním kongresovým rozpočtem), vyplývající z čerpáníslužeb cestovního ruchu a dalších služeb účastníky
  • slouží k posilování prestiže české vědy, úrovně medicíny a průmyslu
  • je zdrojem celoživotního vzdělávání účastníků
  • podporuje kongresy jako platformu pro mezinárodní výměnu vědeckých a odborných znalostí a mezinárodní spolupráci
  • přispívá k propagaci cestovního ruchu ČR  zvyšuje konkurenceschopnost ČR s akcentem na znalostní ekonomiku
  • má exportní charakter služeb z pohledu finančních toků u setkání s mezinárodní účastí (tzv. incoming) nebo je čistým exportem služeb PCO´s v případě setkání organizovaných v zahraničí

Soustavnou a důslednou argumentací a komunikací v podnikatelské sféře, veřejném sektoru i širší veřejnosti, obsahově vycházející
z definice a vymezení vlastní činnosti, používáním znaků veřejné prospěšnosti a s podporou vlastního empirického výzkumu na platformě sběru vlastních statistických dat, si aliance slibuje dosažení svého cíle, který se projeví ve zvýšení povědomí o organizaci kongresů
a posílením spoluúčasti veřejného sektoru na jejich získávání a plném využití. 

Činnost aliance chce přispět k překonání bezprostředních ekonomických dopadů tzv. koronavirové krize a z dlouhodobého hlediska k nastavení lepších podmínek pro budoucí udržitelný rozvoj. 

Zakládající členové jsou výhradně z členské základny selektivních profesních organizací: International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) a Prague Convention Bureau (PCB).

K alianci se mohou přidružit další obchodní společnosti se sídlem v ČR, které nemusí být členy uvedených profesních organizací, jejichž činnost však splňuje základní znaky a ustálené mezinárodní parametry včetně relevantních referencí z portfolia PCO. O jejich přidružení rozhodují nadpoloviční většinou stávající signatáři.

Pro deklarování významu CAPCO není signifikantní počet jejích členů, nýbrž počet kongresů a konferencí, které její členové organizují. Aliance bude vyvíjet činnost na principu dobrovolnosti. O případně předem schválené nutné náklady se členové podělí rovným dílem.

Pro vyjednávání a oficiální komunikaci si CAPCO zvolí nadpoloviční většinou maximálně dva zástupce. Každý člen CAPCO však může nezávisle šířit a obhajovat principy obsažené v této zakládající listině.

Zveřejnění strategických dokumentů musí předcházet jejich ratifikace všemi členy. Takové se stávají přílohou této zakládající listiny a budou uloženy na sdíleném úložišti přístupném členům.

Po dosažení svého cíle, případně pokud se ukáže, že je tento statut nevyhovující, mohou se členové společně usnést na rozpuštění aliance nebo její transformací, spočívající v registraci nástupnické profesní organizace se statutem neziskového právnického subjektu. 

Tato zakládající je podepisována na základě svobodné vůle.

Jsme součástí